Niniejsza strona internetowa nie stanowi reklamy Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Teresy Kalinowskiej.

Strona ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w świetle przepisów prawa.

Teresa Kalinowska Komornik Sądowy w Toruniu © 2019

Photos & graphics designed by Freepik & Flaticon

884-861-800         poczta@komornik-kalinowska.pl

Kontakt mailowy z kancelarią komorniczą
Kontakt telefoniczny z kancelarią komorniczą

        884-861-800 lub 884-865-800                    poczta@komornik-kalinowska.pl

Kancelaria komornicza - godło Polski

Teresa Kalinowska Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Toruniu

Strzałka szybkiego powrotu na początek strony Komornik Sądowy Teresa Kalinowska

Pacta

sunt 

servanda

Komornik sądowy w Toruniu

Stosownie do dyspozycji art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych informuje, iż zaistniały przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w pierwszym półroczu 2024 r.

Zachęcamy do kontaktu wierzycieli posiadających dłużników w rejonie  rewiru

Sądu Rejonowego w Toruniu.

Kancelaria Komornicza  mieści się w Toruniu i zajmuje się sprawami w obrębie właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. 
Kancelaria komornicza zajmuje się realizowaniem postanowień Sądu w zakresie obowiązków ustawowych a mianowicie: prowadzi egzekucję świadczeń pieniężnych, zabezpieczenie roszczeń, eksmisje, sporządza protokoły stanu faktycznego oraz spisy inwentarza, sprawuje nadzór nad licytacją, prowadzi sprawy o wydanie nieruchomości / ruchomości / statku. 
Funkcjonowanie kancelarii komnorniczej opiera się na trzech elementach:

1. podstawach  merytorycznych tj. wiedzy i doświadczeniu komornika, 2. wdrożonych narzędziach pracy  - systemach informatycznych funkcjonujących w ramach aplikacji Komornik SQL 3. zaufaniu co ściśle łączy się ze statusem komornika jako funkcjonariusza publicznego.
Perfekcyjne połączenie tych trzech elementów daje nam gwarancję prowadzenia szybkiej i skutecznej egzekucji 

EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH - opis

W celu odzyskania zadłużenia komornik ma prawo zająć niektóre świadczenia pieniężne m. in. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, środki zgromadzone na rachunku bankowym oraz inne prawa majątkowe.

WYDANIE RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI - opis

Pojęcie  wydania rzeczy - rozumieć należy  takie świadczenie polegające na wydaniu wierzycielowi przedmiotu, którego wcześniej nie posiadał i ma go dopiero otrzymać, ale  i także na oddaniu, czyli świadczeniu polegającym na zwrocie wierzycielowi przedmiotu, który wcześniej posiadał, a chce go odzyskać.

WYDANIE RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI - opis
Zabezpieczenie roszczeń - opis

Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie efektywności (wykonalności i skuteczności) orzeczeń wydawanych w sprawie z uwagi na fakt,  iż są niektóre postępowania na etapie sądowym toczą się długo, co może spowodować problem z odzyskaniem zasadzonej  wierzytelności. 

Licytacje komornicze - opis

Licytacja  ma charakter publiczny. Przystępujący do przetargu ma obowiązek złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej dzień przed wyznaczoną licytacją z wyjątkiem sytuacji kiedy suma oszacowania ruchomości  jest niższa niż 500 zł.

Spis inwentarza - opis
Egzekucja alimentów - opis

Spadkobierca tuż  po śmierci spadkobiercy w celu ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, a także zabezpieczenia przed utratą przedmiotów wchodzących w masę spadkową składa wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Protokół stanu faktycznego - opis

Protokół stanu faktycznego to dokument sporządzany przez komornika na zlecenie wnioskodawcy ewentualnie na zarządzenie sądu lub prokuratora. Stanowi ono skuteczny dowód  o wysokiej wiarygodności w sprawie sądowej, respektowany  przez sądy. Jest to zapis spostrzeżeń w toku oględzin.

Eksmisje - opis

Eksmisja oznacza - obowiązek wydania nieruchomości, opróżnienia pomieszczenia w tym opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego, lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego.

Egzekucja alimentów  - prowadzona jest na wniosek wierzyciela przez komornika na podstawie orzeczenia Sądu (Wyroku, Postanowienia, Ugody). Jeżeli wierzyciel pozostaje osobą niepełnoletnią w takim wypadku wniosek składa przedstawiciel ustawowy ( matka , ojciec, opiekun prawny).

 

 

 

 

CEPIK pozwala uzyskać jak najwięcej informacji na temat posiadanych przez dłużnika pojazdów. http://www.cepik.gov.pl/
eKRS to Elektroniczny Rejestr Sądowy. Pozwala on w bardzo krótkim czasie na podstawie numeru NIP  uzyskać informacje na temat zadłużonej spółki prawa handlowego. . .  https://ekrs.ms.gov.pl/
e-KW to system wprowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki niemu komornik w bardzo krótkim czasie może uzyskać obszerną wiedzę na temat posiadanych przez dłużnika nieruchomości.' . . ksiegiwieczyste.pl
EPU czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - system umożliwiający szybki kontakt z e-sądem a tym samym na pobieranie przez komornika tytułów wykonawczych wraz z poleceniem zapłaty dotyczącą rozpoznanej przez sąd sprawy.
ePUAP 2 to Platforma Usług Administracji Publicznej pozwalająca komornikowi na bezpieczny i szybki kontakt elektroniczny z innymi podmiotami takimi jak ZUS, US oraz inne urzędy. . .  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
eREGON to system prowadzony przez GUS w celu ujdenolicenia wszystkich podmiotów gospodarczych. Za jego pomocą komornik może uzyskać obszerną wiedzę na temat zadłużonych firm. . . https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/
OGNIVO to system Krajowej Izby Rozliczeniowej i umożliwia ono uzyskać komplet danych dotyczących posiadanych  przez dłużnika rachunków bankowych oraz dokonania ich zajęcia. . .  https://www.banki.kir.pl/ognivo/
PUE-ZUS - platforma ułatwiająca współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pomaga ona komornikowi uzyskać jak informacje na temat źródeł utrzymania dłużnika oraz dokonania zajęcia np. emerytury. . .  https://www.zus.pl/pue
06 września 2019
CEPIK pozwala uzyskać jak najwięcej informacji na temat posiadanych przez dłużnika pojazdów. http://www.cepik.gov.pl/
08 września 2019
eKRS to Elektroniczny Rejestr Sądowy. Pozwala on w bardzo krótkim czasie na podstawie numeru NIP  uzyskać informacje na temat zadłużonej spółki prawa handlowego. . .  https://ekrs.ms.gov.pl/
08 września 2019
e-KW to system wprowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki niemu komornik w bardzo krótkim czasie może uzyskać obszerną wiedzę na temat posiadanych przez dłużnika nieruchomości.' . . ksiegiwieczyste.pl
06 września 2019
EPU czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - system umożliwiający szybki kontakt z e-sądem a tym samym na pobieranie przez komornika tytułów wykonawczych wraz z poleceniem zapłaty dotyczącą rozpoznanej przez sąd sprawy.
06 września 2019
ePUAP 2 to Platforma Usług Administracji Publicznej pozwalająca komornikowi na bezpieczny i szybki kontakt elektroniczny z innymi podmiotami takimi jak ZUS, US oraz inne urzędy. . .  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
08 września 2019
eREGON to system prowadzony przez GUS w celu ujdenolicenia wszystkich podmiotów gospodarczych. Za jego pomocą komornik może uzyskać obszerną wiedzę na temat zadłużonych firm. . . https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/
07 sierpnia 2019
OGNIVO to system Krajowej Izby Rozliczeniowej i umożliwia ono uzyskać komplet danych dotyczących posiadanych  przez dłużnika rachunków bankowych oraz dokonania ich zajęcia. . .  https://www.banki.kir.pl/ognivo/
07 sierpnia 2019
PUE-ZUS - platforma ułatwiająca współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pomaga ona komornikowi uzyskać jak informacje na temat źródeł utrzymania dłużnika oraz dokonania zajęcia np. emerytury. . .  https://www.zus.pl/pue
Kancelaria Komornicza w Toruniu -  Komornik Teresa Kalinowska - opis 8
Kancelaria Komornicza w Toruniu -  Komornik Teresa Kalinowska - opis 7
Kancelaria Komornicza w Toruniu -  Komornik Teresa Kalinowska - opis 6
Kancelaria Komornicza w Toruniu -  Komornik Teresa Kalinowska - opis 5
Kancelaria Komornicza w Toruniu -  Komornik Teresa Kalinowska - opis 4
Kancelaria Komornicza w Toruniu -  Komornik Teresa Kalinowska - opis 3
Kancelaria Komornicza w Toruniu -  Komornik Teresa Kalinowska - opis pomieszczeń
Kancelaria Komornicza w Toruniu -  Komornik Teresa Kalinowska - opis lokalizacji

KANCELARIA KOMORNICZA W TORUNIU - GALERIA