Niniejsza strona internetowa nie stanowi reklamy Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Teresy Kalinowskiej.

Strona ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w świetle przepisów prawa.

Teresa Kalinowska Komornik Sądowy w Toruniu © 2019

Photos & graphics designed by Freepik & Flaticon

884-861-800         poczta@komornik-kalinowska.pl

Kontakt mailowy z kancelarią komorniczą
Kontakt telefoniczny z kancelarią komorniczą

        884-861-800 lub 884-865-800                    poczta@komornik-kalinowska.pl

Kancelaria komornicza - godło Polski

Teresa Kalinowska Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Toruniu

Teresa Kalinowska Komornik Sądowy w Toruniu - Wierzyciel zdjęcie główne - informacje dla wierzyciela

KIM JEST WIERZYCIEL ?

Wierzyciel  – to  osoba, która  po przedłożeniu tytułu wykonawczego może złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku  braku dobrowolnej spłaty zadłużenia przez dłużnika. 
Wierzyciel po wszczęciu egzekucji ma prawo wyboru sposobów egzekucji, zabezpieczenia roszczenia, wyboru komornika oraz złożenia zlecenia poszukiwania majątku za wynagrodzeniem.

 

Wierzycielem może być  np. bank, osoba fizyczna, instytucja pożyczkowa , przedsiębiorca. W momencie, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania terminowo wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki karne i inne zgodnie z umową  i udać się do Sądu celem uzyskania dokumentu jakim jest tytuł wykonawczy w celu wyegzekwowania długu.

CO TO JEST EGZEKUCJA KOMORNICZA I NA CZYM POLEGA ?

Sprawy egzekucyjne to sprawy z zakresu prawa gospodarczego,  cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego,  prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy do których stosuje się kodeks postępowania cywilnego, w których zostały wydane tytuły egzekucyjne w których zostały wydane tytuły wykonawcze. 

Wszczęcie egzekucji polega na przedłożeniu przez wierzyciela wniosku oraz tytułu wykonawczego tj. (wyrok, ugoda,  postanowienie, nakazy zapłaty

i inne zaopatrzone klauzulą wykonalności) , a jeżeli jest reprezentowany przez pełnomocnika stosownych pełnomocnictw.

Wzory wniosków  do pobrania.

JAKIE KOSZTY PONOSI WIERZYCIEL W TRAKCIE EGZEKUCJI ?

Wydatkami  w trakcie egzekucji są:
•    należności biegłych i tłumaczy;
•    koszty ogłoszeń w pismach;
•    koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika;
•    zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się           utrwalenia czynności;
•    należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;
•    koszty działania komornika, o których mowa w art. 8, poza terenem rewiru komorniczego;
•    koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;
•    koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
•    koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej;
•    koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych, Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

Wszystkie przelewy w naszej kancelarii wykonywane są bezpłatnie.

CZYM JEST WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA ?

Zanim złożą Państwo wniosek ważną kwestią jest zweryfikowanie właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego komornika.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje właściwość miejscowa, a sprawy  spoza rewiru mogą być prowadzone w granicach właściwości Sądu Apelacyjnego.

W moim przypadku jest to Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Wierzyciel zgodnie art.10 ust.1 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych, ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Zgodnie art.10 ust.3 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

CZY WIERZYCIEL MOŻE BYĆ OBECNY W TRAKCIE CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNEJ ?

Tak. Wierzyciel może być obecny w trakcie czynności egzekucyjnych zgodnie z art. 812 kpc.

JAKIE CZYNNOŚCI MOŻE WYKONYWAĆ KOMORNIK ?

I. EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

 

Egzekucję  świadczeń pieniężnych reguluje kodeks postępowania cywilnego Ustawy z dnia

17 listopada 1964 r. Dz.U.2019.0.1460 ze zm.  W ramach postępowania egzekucyjnego  komornik prowadzi egzekucję z następujących sposobów. W celu wszczęcia egzekucji z danego sposobu należy we wniosku egzekucyjnym wskazać z jakich składników majątkowych ma być prowadzona egzekucja. Poniżej wskazuję sposoby.

Egzekucja:

 z ruchomości

wynagrodzenia za pracę

z rachunków bankowych

z innych wierzytelności

z innych praw majątkowych

 z nieruchomości  ( należy pamiętać by wszcząć egzekucję z nieruchomości należy złożyć  osobny wniosek Zgodnie z art. 921 kpc egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy.

II. WYDANIE RZECZY RUCHOMEJ LUB NIERUCHOMEJ

 

Wydanie rzeczy ruchomej (art. 1041 k.p.c.) -  ma miejsce w sytuacji, gdy  na podstawie  orzeczenia sąd zobowiązał dłużnika do wydania rzeczy, a ten dobrowolnie odmówił jej wydania. W takim przypadku wierzyciel może złożyć wniosek do komornika sądowego o wydanie rzeczy. Komornik wezwie dłużnika w określonym terminie do wydania rzeczy
Pojęcie  wydania rzeczy - rozumieć  należy  takie świadczenie polegające na wydaniu wierzycielowi przedmiotu, którego wcześniej nie posiadał i ma go dopiero otrzymać, ale  i także na oddaniu, czyli świadczeniu polegającym na zwrocie wierzycielowi przedmiotu, który wcześniej posiadał, a chce go odzyskać.
Zgodnie z art. 33 ukk  opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 zł.

 

Wydanie nieruchomości lub statku bądź opróżnieniu pomieszczenia (art. 1046 k.p.c.) tzw. eksmisja – polega na wprowadzeniu w posiadanie wierzyciela przez komornika po uprzednim wezwaniu dłużnika przez komornika sądowego do dobrowolnego  wykonania  tego obowiązku, a jeżeli się nie zastosuje to zgodnie z przepisami na usunięciu dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia.

III. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

 

Celem  postępowania zabezpieczającego jest  zapewnienie efektywności (wykonalności i skuteczności) orzeczeń wydawanych w sprawie z uwagi na fakt, iż są niektóre postępowania na etapie sądowym toczą się długo, co może spowodować problem z odzyskaniem zasadzonej  wierzytelności. Jest to tzw. zapewnienie tymczasowej ochrony prawnej i ma charakter pomocniczy.

 

W celu złożenia wniosku o zabezpieczenie 

należy przedłożyć Postanowienie Sądu.

 

Koszt: Opłata stosunkowa od wniosku  o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu

( art. 31 ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r.)

 

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:

 

  • zajęcie ruchomości;

  • wynagrodzenia za pracę;

  • wierzytelności z rachunku bankowego;

  • innej wierzytelności;

  • innego prawa majątkowego;

  • obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;

  • ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;

  • obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;

  • ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

  • ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych reguluje art. 747 kpc 

 

Jakie są etapy postępowania zabezpieczającego?

 

W ramach postępowania zabezpieczającego można wyróżnić dwa etapy:
1. Postępowanie rozpoznawcze na etapie sądowym.
2. Wykonanie zabezpieczenia z odpowiednim zastosowaniem postępowania egzekucyjnego przeprowadzanego na wniosek przez komornika sądowego. Może też przebiegać zgodnie z art. 747 pkt.2 w inny sposób jak np. poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej

 

Jakie są sposoby udzielenia zabezpieczenia?

 

Zabezpieczenie konserwacyjne – polega na zapewnieniu utrzymania stanu pierwotnego w celu skutecznego wykonania przyszłego tytułu wykonawczego.

Zabezpieczenie nowacyjne – polega na tymczasowym uregulowaniu stosunków pomiędzy uprawnionym a obowiązanym np. w przypadku świadczeń alimentacyjnych.

IV. LICYTACJE

 

Co to jest licytacja ?

 

Licytacja jest formą sprzedaży mającą charakter publiczny. Przystępujący do przetargu ma obowiązek złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej dzień przed wyznaczoną licytacją z wyjątkiem sytuacji kiedy suma oszacowania ruchomości  jest niższa niż 500 zł.

 

Kto nie może przystąpić do licytacji?

 

Osobami wyłączonymi z możliwości wzięcia udziału w licytacji jest dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, o czym komornik poucza obecnych.

Czy stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji?

 

Tak. Wynika to z przepisu art. 867 ze zn.2 § 3 kpc.

 

Jakie pełnomocnictwo jest wymagane w trakcie licytacji komorniczej?

 

Pełnomocnictwo powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, którego dokonuje  notariusz na podstawie art. 96 pkt 1 Prawa o notariacie.. Urzędowego poświadczenia podpisu mocodawcy złożonego na dokumencie pełnomocnictwa dokonuje notariusz na podstawie art. 96 pkt 1 Prawa o notariacie.  Skutek taki wywołuje  także potwierdzenie własnoręczności podpisu przez konsula na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 Prawa konsularnego,  a uprawnienie do poświadczania własnoręczności podpisów przez inne organy wynika z przepisów szczególnych. Wyjątek stanowi adwokat lub radca prawny, któremu udzielono pełnomocnictwa od którego nie jest wymagane poświadczenie własnoręczności podpisu.

 

Jaka jest minimalna cena nabycia ruchomości na pierwszej licytacji?

 

Cena minimalna wynosi 75% wartości oszacowania.

 

Jaka jest cena minimalna nabycia ruchomości na drugiej licytacji?

 

Cena minimalna wynosi 50% wartości oszacowania.

 

Czy komornik dokonuje licytacji w formie elektronicznej?

 

Tak.  Komornik dokonuje  sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela złożony po dokonaniu zajęcia. Jeżeli ruchomość została zajęta na rzecz  kilku wierzytelności dochodzonych w różnych postępowaniach, o trybie sprzedaży ruchomości decyduje wierzyciel, na którego wniosek nastąpiło pierwsze zajęcie.

 

Do kiedy należy zapłacić cenę  za sprzedany przedmiot  przez komornika z licytacji elektronicznej?

 

Zgodnie z art. 879 ze zn. 9  kpc nabywca jest  zobowiązany  zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Gdyby  dzień ten przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

V. SPIS INWENTARZA

 

Spadkobierca tuż  po śmierci spadkobiercy w celu ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe a także zabezpieczenia przed utratą przedmiotów wchodzących w masę spadkową składa wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

VI.PROTOKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO

 

Co to jest protokół stanu faktycznego ?

 

Protokół stanu faktycznego jest to dokument sporządzany przez komornika na zlecenie wnioskodawcy lub na zarządzenie sądu lub prokuratora. Jest to skuteczny  dowód  o wysokiej wiarygodności w sprawie sądowej, respektowany  przez sądy. Jest to zapis spostrzeżeń w toku oględzin. 

 

Kiedy jest sporządzany protokół stanu faktycznego?

 

Na wniosek zainteresowanego protokół może być sporządzony przed wszczęciem procesu.

Natomiast w trakcie procesu sądowego na zarządzenie sądu lub prokuratora.

VII. EKSMISJA

 

Na czym polega eksmisja ?

 

Eksmisja oznacza - obowiązek wydania nieruchomości, opróżnienia pomieszczenia w tym opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego, lokalu  służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego.  Jest to egzekucja ze świadczeń niepieniężnych. Wniosek o eksmisję należy złożyć wraz z tytułem wykonawczym do komornika.  

 

Na jakiej podstawie odbywa się eksmisja?

 

W obecnym stanie prawnym, komornik przystępuje do egzekucji świadczeń niepieniężnych w sposób uregulowany w art. 1046 k.p.c. na podstawie wniosku wierzyciela spełniającego wymogi art. 796 kpc i 797 kpc. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, o którym mowa w art. 805 kpc. Do czynności egzekucyjnych komornika znajdują zastosowanie przepisy ogólne uregulowane w dziale III, tytuł I, części trzeciej ( art. 801-805 kpc oraz art. 809-814 kpc i art. 816-817 kpc

 

Kiedy można wykonać eksmisję w świetle zmian w kodeksu postępowania cywilnego 2019 ?

 

W przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego, możliwość eksmitowania dłużnika do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych została w pełni zachowana. Po zmianie przepisów  zgodnie z  art. 1046 § 51 kpc, jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
W dniu 21.04.2019 r.  w związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego  na mocy Ustawy z dnia 22.03.2018 r.  art. 1046 § 4 kpc  zostały dokonane poważne zmiany dla wynajmujących i udogodnienia dla niesolidnych najemców. W tym dniu weszła w życie nowelizacja art. 1046 § 4 kodeksu postępowania cywilnego (kpc), dokonana ustawą z dnia 22.03.2018 r.[1] (Dz.U. poz. 756). 

 

Przeciwko komu komornik prowadzi eksmisję?

 

Egzekucję opróżnienia pomieszczenia, w tym służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, można prowadzić nie tylko przeciwko osobom, które zostały wymienione w tytule wykonawczym (nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz także przeciwko jego domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym jego prawa) na podstawie art. 791 §1 kpc. 

 

Kto prowadzi eksmisję?

 

Organem egzekucyjnym prowadzącym egzekucję wydania nieruchomości lub statku oraz opróżnienia pomieszczenia jest komornik, którego właściwość miejscową określa się według miejsca położenia rzeczy podlegającej wydaniu.

VIII. EGZEKUCJA ALIMENTÓW

 

Egzekucja alimentów  - prowadzona jest na wniosek wierzyciela przez komornika na podstawie orzeczenia Sądu (Wyroku, Postanowienia, Ugody). Jeżeli wierzyciel jest osobą niepełnoletnią w takim wypadku wniosek składa przedstawiciel ustawowy ( matka , ojciec, opiekun prawny). 

 

Co powinien zawierać wniosek  do komornika w sprawie alimentacyjnej?

 

Wniosek do komornika w sprawie egzekucji alimentów powinien zawierać: 

 

1.    Dane i Adresy stron ( Wierzyciela, Dłużnika);
2.    Wskazać należy wysokość alimentów, stan zaległości ewentualnie kwoty jakie zostały przez dłużnika uregulowane;
3.    Jeżeli wierzyciel nie wie jaki majątek posiada dłużnik, komornik dokonuje ustaleń z urzędu zgodnie z art. 1086 kpc. UWAGA!!! Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości, gdzie od złożonego  z osobna wniosku będzie zależało prowadzenie egzekucji  z tego sposobu.
4.    Nr rachunku bankowego na jaki mają być przekazywane wyegzekwowane przez komornika kwoty, jeżeli nie zostanie wskazany komornik przekaże alimenty przekazem pocztowym, co jest niekorzystne dla wierzyciela.
5.    Jeżeli wierzyciel  ma wiedzę z czego utrzymuje się dłużnik należy koniecznie wskazać źródło ( np. zakład pracy, instytucji i innych) oraz jaki majątek posiada dłużnik ( ruchomości, nieruchomości);


Co należy zrobić kiedy dłużnik spóźnia się z wypłatą alimentów?

 

W sytuacji kiedy dłużnik spóźnia się z wypłatą świadczeń alimentacyjnych wierzyciel może złożyć wniosek do komornika o ich wyegzekwowanie i zawnioskować w nim o naliczenie odsetek od zaległości.   Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna, co oznacza że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, dotyczy to także sytuacji kiedy dłużnik przebywa poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej komornik na wniosek wierzyciela wyda zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, na podstawie którego wierzyciel alimentacyjny będzie mógł się ubiegać na podstawie Ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów ( Dz. U. 2007 Nr 192, poz. 1378 tj. DZ. U. z 2019 r. poz. 670)  środków z Funduszu Alimentacyjnego.

 

Gdzie można złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie alimentacyjnej?

 

Wierzyciel alimentacyjny  dysponuje możliwością złożenia wniosku do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, ale również ma możliwość dokonania wyboru komornika i złożyć wniosek ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.  Jednak należy uwzględnić możliwość prowadzenia egzekucji w ramach właściwości Sądu Apelacyjnego.

 

W jakiej wysokości może dokonać komornik w egzekucji świadczeń alimentacyjnych?

 

W przypadku egzekucji alimentów  środki  zgromadzone na koncie bankowym podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

 

Alimenty a wysokość potrąceń komorniczych z wynagrodzenia?

 

Potrącenia komornicze z  wynagrodzenia w przypadku alimentów dokonywane są przez pracodawcę do trzech piątych wynagrodzenia po odliczeniu – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, co zostało  uregulowane w  art. 87 § 3 pkt 1 Kodeksu Pracy.  Ponadto niektóre składniki wynagrodzenia za pracę, jak: nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, podlegają zaś egzekucji świadczeń alimentacyjnych w pełnej wysokości (art. 87 § 5 KP).