Niniejsza strona internetowa nie stanowi reklamy Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Teresy Kalinowskiej.

Strona ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w świetle przepisów prawa.

Teresa Kalinowska Komornik Sądowy w Toruniu © 2019

Photos & graphics designed by Freepik & Flaticon

884-861-800         poczta@komornik-kalinowska.pl

Kontakt mailowy z kancelarią komorniczą
Kontakt telefoniczny z kancelarią komorniczą

        884-861-800 lub 884-865-800                    poczta@komornik-kalinowska.pl

Kancelaria komornicza - godło Polski

Teresa Kalinowska Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Toruniu

Prawa i obowiązki dłużnika w Kancelarii Komorniczej.

Teresa Kalinowska Komornik Sądowy w Toruniu - dłużnik zdjęcie główne full

KIM JEST DŁUŻNIK ?

Dłużnik to osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego.

JAKIE OBOWIĄZKI MA DŁUŻNIK?

Głównym obowiązkiem dłużnika jest spłata zadłużenia, udzielanie komornikowi wyjaśnień oraz stawianie się na jego wezwanie.

Dłużnik  zgodnie z art. 801  1  kpc ma obowiązek złożenia na piśmie lub ustnie do protokołu wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości

i zupełności  pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  oświadczenia. 

CO OZNACZA ZARZĄDZENIE PRZEZ KOMORNIKA  OTWARCIA MIESZKANIA?

Zgodnie z art. 814 kpc komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki jeżeli cel egzekucji tego wymaga. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Czynności przeszukania komornik dokonuje w asyście policji.
Odpowiedzialnością karną zagrożone jest (zgodnie art 300- 302 kodeksu karnego):
a)    usuwanie składników mienia spod egzekucji
b)    ukrywanie składników mienia przed egzekucją
c)    zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem
d)    zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja

CZY DŁUŻNIK MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA KOMORNIKA O ZMIANIE MIEJSCA POBYTU?

Tak. Dłużnik może być ukarany grzywną  w przypadku kiedy zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu zgodnie z art. 762 § 1 kpc.

DŁUŻNIK MA MOŻLIWOŚĆ UISZCZENIA WPŁATY NA POCZET ZADŁUŻENIA NA 3 RÓŻNE SPOSOBY: 

 

1.    przelewem  na rachunek bankowy:


Odbiorca przelewu: 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Teresa Kalinowska, Kancelaria Komornicza nr XXIV w Toruniu
Nr rachunku bankowego komornika: 
BNP PARIBAS: 98 1600 1462 1883 0395 7000 0001
W tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko i tytuł wpłaty


2.     przekazem pocztowym na rachunek bankowy komornika


3.    wpłaty bezpośredniej w  godzinach urzędowania kancelarii bez dodatkowych opłat lub prowizji.